Δραστηριότητες

 Οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων 

 Οργάνωση και υποστήριξη επιστημονικών μελετών, συνεδρίων, ημερίδων 

 Η δημιουργία εντύπων και διαδικτυακών εφαρμογών 

 Η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου η αποκατάσταση καρκίνου του μαστού να αποτελεί κομμάτι της συνολικής θεραπείας του καρκίνου του μαστού και να προσφέρεται έγκαιρα και με ασφαλή τρόπο σε όλες τις γυναίκες που το επιθυμούν